Obchodní podmínky

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Kupující učiněním závazné objednávky potvrzuje, že se seznámil a souhlasí s Obchodními podmínkami pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím (identifikace prodávajícího viz níže Kontaktní informace) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné a jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Objednávky, obchodní podmínky a smlouvy jsou psány či uzavírány v českém jazyce. Pokud v Obchodních podmínkách uvádíme "spotřebitel" je tím myšlen kupující, který nenakupuje na IČO.

2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB

a) Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Rozměry, hmotnost, výkony, kapacita, funkční a materiálové vlastnosti a ostatní údaje uvedené na našich stránkách vycházejí z údajů výrobců a prodávající si vyhrazuje právo v případě zjevné chyby na jejich opravu (včetně opravy ceny). Pokud se tak stane po přijetí objednávky, má prodávající povinnost o změně informovat kupujícího před realizací objednávky a dohodnout s ním způsob řešení, případně objednávku stornovat.

b) Parametrické filtry a údaje v nich uvedené nejsou závaznou specifikací, jsou pouze orientační a slouží k základnímu výběru (oddělení) skupiny výrobků. Platný údaj je uvedený v popisku produktu.

c) Řádně vyplněná a odeslaná objednávka popř. prostřednictvím telefonu nebo e-mailu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Podmínkou pro naplnění platnosti objednávky je vyplnění či sdělení veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři, a to včetně takového telefonického kontaktu, na kterém bude možno ověřit objednávku. Pokud nebude možné objednávku telefonicky ověřit, prodávající má právu ji stornovat. Kupující souhlasí s tím, že jeho objednávka může být postoupena třetí osobě (dodavateli), která kupujícím objednaný produkt v souladu s objednávkou a za totožných podmínek kupujícímu dodá a vyfakturuje svým jménem. V jednotlivých případech například při opakovaném zaslání zboží, které zákazník již jednou nepřevzal nebo ve finančně náročnějších případech, si prodávající má prodávající možnost požádat o úhradu finanční zálohy kupujícím.

d) Skladová dostupnost uvedená na e-shopu může se může lišit od skutečnosti např. při souběhu více objednávek, chybou systému atd. V případě, že objednané zboží bylo vyprodáno, má prodávající právo objednávku jednostranně s okamžitou platností stornovat. Prodávající si vyhrazuje také právo stornovat objednávku, ve které kupující prostřednictvím poznámky v objednávce požaduje změnit vlastnost výrobku oproti popisu výrobku. Prodávající má také právo jednostranně stornovat objednávku, pokud došlo k výrazné změny ceny dodavatele zboží nebo v případě, že dodavatel Prodávajícím zboží nedodá. Pokud kupující zboží již uhradil předem a došlo ke stornu objednávky, prodávající je povinen vrátit kupujícímu již uhrazenou částku za zboží. Prodávající nemá v takovém případě povinnost hradit kupujícímu penále, pokuty, náhrady škody, ušlý zisk či úroky, vrátí pouze obdrženou částku..

e) Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupní cena je považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího při platbě předem nebo předáním pracovníkovi přepravní firmy či výdejního místa při platbě na dobírku či hotově. V případě, že přepravce omylem nevybere dobírku za zboží je Kupující povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit na kontaktní e-mail Prodávajícího. Kupující je poté povinen zboží uhradit dle instrukcí Prodávajícího. Pokud na stránkách nabízíme prověření ceny a individuální slevu nezavazujeme se ani negarantujeme nabídku nejnižší ceny na internetu.

f) Prodávající může dodat návod k výrobku některým z těchto způsobů: zasláním URL adresy (e-mailem), kde je možno návod stáhnout, v pdf souboru, nahraný na médiu nebo vytištěný

g) Na dárky poskytnuté k výrobku nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele (například záruka), v případě odstoupení od smlouvy, výměny či reklamace zboží, je kupující povinen je vrátit.

h) Prodávající má zákonnou možnost zasílat Kupujícímu obchodní sdělení.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY A VZNIK KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

a) Pokud jste neobdrželi e-mail "Objednávka byla odeslána", mohou zákazníci nenakupující na IČO objednávku zrušit zasláním zprávy na info@jezirka-brno.cz. Stačí uvést jméno, e-mail a číslo objednávky, případně název zboží. Stornovat objednávku zákazníků nakupujících na IČO může pouze prodávající, na toto stornování není právní nárok a může být spojeno se storno poplatkem, který lze odečíst z případné zálohy. Jestliže jste výše uvedený e-mail již obdrželi, zboží je už u přepravce, který ji doručuje.

b) V případě, že zákazník odmítne převzít objednané zboží, aniž by objednávku písemně zrušil, ocitl se v prodlení věřitele. V takovém případě je zákazník povinen uhradit náklady, které prodávajícímu vznikly (tedy poštovné apod.).  Zákazník souhlasí s postoupení takovéto pohledávky třetí osobě.

5) BALNÉ A POŠTOVNÉ

a) Objednané zboží vám zašleme přepravní společností na dobírku (platba v hotovosti), cena za expedici a dodání zboží činí v rámci ČR 120 Kč. Pří nákupu nad 2500 Kč bez DPH doprava není v rámci ČR účtována. Doprava na Slovensko činí vždy 390 Kč bez rozdílu hodnoty objednávky. Pokud zákazník zboží nepřebere a chce znovu zaslat je prodejce oprávněn připočíst k faktuře druhé poštovné a to  i u zboží, u kterého je při prvním odeslání poštovné zdarma. U vybraných produktů (dražších méně prodávaných) může Prodávající požadovat platbu předem.

Výjimky z cen dopravného:

 • Ryby a vodní rostliny lze odebrat pouze osobně.
 • Pro plastová jezírka, šachty a nádrže, většího množství krmiva (několik pytlů) doprava zdarma není poskytována (platí ceny dopravného v popisu produktu, pokud jsou uvedeny, nebo budou sděleny po objednání k odsouhlasení)
 • Při svaření folie/geotextilie na míru, nebo její odmotání z balíku na míru není doprava zdarma poskytována. Je účtována sazba za dopravu dle váhy a rozměrů balíku (cena bude sdělena po objednání k odsouhlasení)
 • Rozměrné, těžké zboží např. filtr.desky, UV lampy, krmivo, šachty, sůl bez rozdílu ceny (všude kde systém doplní vyšší cenu dopravy)  - cena 200 Kč

 

b) Prodejce neodpovídá za zdržení či poškození zásilky způsobené při přepravě. Kupující je povinen zkontrolovat neporušenost balíků a od přepravce převzít pouze nepoškozené balíky. V případě shledání porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky, či poškození zásilky, kupující zásilku nesmí převzít. Kupující přepravci sdělí (je-li možnost tak napíše do dodacího listu přepravce) důvod nepřevzetí zásilky, dále tentýž den informuje dodavatele e-mailem na info@jezirka-brno.cz o důvodu nepřevzetí.

c) Kupující je povinen v den převzetí zásilky (maximálně druhý den) vždy zásilku rozdělat a zkontrolovat správnost, bezvadnost a úplnost dodaného zboží. V případě nekompletní dodávky či jakýchkoliv viditelných vad na převzaté zásilce (rozbité části, utržené, odřené, ulomené promáčklé části zboží atd.), je kupující povinen neprodleně, nejpozději následující den po převzetí zásilky informovat prodejce písemně na e-mail info@jezirka-brno.cz. Pokud tak kupující neučiní a oznámí neúplnost či poškození zásilky s časovým odstupem, nelze reklamaci uznat. Prodávající bude kupujícího informovat o způsobu vyřízení reklamace a kupující je povinen prodávajícím poskytnout potřebné spolupůsobení pro vyřízení reklamace (zaslání fotek, reklamování poškození zásilky přímo u přepravce atd.)

6) DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta začíná dnem obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů nutných pro její včasné vyřízení. V případě, že zboží je skladem, tak ho prodávající vyexpeduje – předá přepravci většinou do týdne od obdržení objednávky. I když je u zboží označená dostupnost "Skladem" mohlo dojít k jeho vyprodání a objednávku tak nelze realizovat. Skladová dostupnost nemusí být také aktuální z důvodu chyby systému nebo v době dovolené Prodávajícího. V takovém případě si vyhrazujeme právo objednávku stornovat.

Výjimky z dodací lhůty:

 • Plastová jezírka jsou vyráběny na zakázku do 4 týdnů od uhrazení zálohy

 • Folie je svařována zakázku do cca 14 dnů od uhrazení platby. Pro svaření folie/geotextilie nebo její odmotání  na míru z celého balíku může být vyžadována platba předem.

7) VRÁCENÍ ZBOŽÍ

a) V případě spotřebitelských e-smluv se uplatňuje § 1829 NOZ, dle něhož má Kupující (dále Spotřebitel) právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta běží ode dne následujícího po převzetí zboží. Zboží musí být vráceno na adresu prodávajícího nebo adresu, kteru mu prodávající sdělí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí Spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat formou jednostranného právního jednání. Nestačí pouze poslat zboží bez jakéhokoliv oznámení či vysvětlení na naši adresu.

Nejsnadnější způsob oznámení o odstoupení od smlouvy je využití on line formuláře umístěného na našem webu.

Spotřebitel může mimo jiné také využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený pod těmito Obchodními podmínkami a zaslat jej Prodávajícímu dopisem či e-mailem.

Prodávající v odpovědi potvrdí přijetí oznámení a bude kupujícího informovat o způsobu vrácení zboží.

Zboží není možné vracet zasláním na adresu Prodávajícího na dobírku.

b) Pokud je vrácené zboží jakkoliv poškozeno je Spotřebitel povinen o poškození informovat Kupujícího ihned při odstoupení od smlouvy. Vadné zboží bude prohlédnuto a po stanovení důvodu závady bude zákazník informován o další postupu.

c) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží k prodávajícímu a to i  pokud zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Tyto náklady jsou odhadované maximálně ve výši 4000 Kč (mimo nadrozměrné výrobky, tam je poštovné stanoveno individuálně).

d) Jestliže spotřebitel zvolil při objednávce zboží jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí na svém e-shopu, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ke spotřebiteli  ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

e) Kupující je povinen prodávajícímu uhradit náklady za případné poškození zboží nebo snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn tyto náklady jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

f) U zboží charakteru software se okamžikem použití instalačního nebo registračního kódu kupující stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nelze vrátit. Pokud kupující požádá o úpravu zboží dle individuálních parametrů, nemůže uplatnit nárok na odstoupení od smlouvy ve 14 denní lhůtě

g) V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) není možné vracet zboží bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě. Zboží lze vrátit pouze po oboustranné dohodě a je spojeno s přiměřeným poplatkem ve výši stanovené prodávajícím. Podmínkou pro vrácení peněz je mimo vrácení funkčního, kompletního a nepoužitého zboží i potvrzení opravného daňového dokladu (dobropisu) zákazníkem. Prodávající má právo odmítnout požadavek na vrácení zboží pří nákupu v rámci podnikatelské činnosti, taktéž má právo vystavit opravný daňový doklad (dobropis) až po převzetí a zkontrolování stavu vraceného zboží.

8) REKLAMACE A ODPOVĚDNOST ZA VADY

a) Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Za vady způsobené přepravcem prodávající neručí a je třeba je řešit v souladu s bodem 5 obchodních podmínek

b) Odpovědnost za vady na prodávané zboží prodávající poskytuje ve formě zákonné záruky tedy maximálně 24 měsíců. V případě, že výrobce poskytuje na výrobek delší záruční dobu než 24 měsíců, je záruka nad 24 měsíců řešena výrobcem či jeho servisem (ne Prodávajícím). Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Životnost dodávaných baterií a akumulátorů, žárovek a UV zářivek je max. 6 měsíců od data dodání.

c) V případě reklamace zboží prodávající doporučuje, aby kupující využil Reklamační formulář, a to ještě před vlastním odesláním zboží. Prodávající v odpovědi na zadání reklamace bude informovat kupujícího o co nejefektivnější způsobu vyřízení reklamace. Kupující může vždy zaslat zboží i bez vyplnění formuláře na adresu uvedenou na daňovém dokladu nebo v kontaktu. Reklamační formulář je ovšem vytvořen pro větší spokojenost kupujícího, a proto jej doporučujeme. Výhody použití reklamačního formuláře pro kupujícího spočívají ve zpětném potvrzení, že prodávající přijal oznámení a dále je zajištěn co možné nejrychlejší způsob vyřízení reklamace a tím vyšší spokojenost kupujícího.

d) Odpovědnost za vady se nevztahuje na vady vzniklé

• mechanickým poškozením

• instalací nebo používáním výrobku v rozporu s návodem k obsluze a nebo použitím výrobku pro jiné účely, než je pro tento typ obvyklé

• neodbornou manipulací popř. neodborným nebo neoprávněným zásahem do přístroje či odtržením identifikačních štítků dochází ke ztrátě záruky

• poškozením vlivem neodvratné události

• poškozením nebo znečištěním v důsledku styku s cizími látkami, vniklými do přístroje

• použitím nevhodných, popř. výrobcem pro tento typ nedoporučovaných baterií a zdrojů nebo příslušenství

•opotřebením výrobků z důvodů běžného užívání nebo pokud kupující před převzetím zboží o vadě věděl

e)K reklamovanému zboží je doporučeno přiložit kopii dokladu o nákupu případně záruční list, podrobný popis závady, zpětnou adresu a telefonický kontakt. Pokud nebude přiložen doklad o koupi nebo popis závady má prodávající právo v případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) reklamaci odmítnout.

f) Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci včetně odstranění vady, výměny zboží nebo vrácení peněz do 30 dnů, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou na prodloužení doby. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na firmu) může být termín delší než 30 dnů, o výsledku reklamace Kupujícího může informovat servis.

g) Je-li zboží nakoupeno v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) kupující a prodávající dohodli, že kupující má nárok na odstoupení od smlouvy a vrácení peněz za reklamované vadné zboží až po třetí oprávněné reklamaci identické vady.

h) Po dobu převzetí přístroje do opravy se běh záruční lhůty přerušuje. Nárok na záruční opravu nelze uplatnit, je-li poškozeno nebo jinak nečitelné výrobní číslo přístroje. Záruční opravy provádí, případně zajišťuje prodávající na vlastní náklady. Pokud bude během opravy zjištěno, že závada nespadá do záruky, je prodávající oprávněn požadovat úhradu nákladů na takovou opravu. Prodávající musí o výši opravy informovat Kupujícího předem a až na základě jeho souhlasu může být hrazená oprava provedena.

ch) Je-li zboží nakoupeno v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO např. firmu, úřad, školu) je prodávající oprávněn v případě neoprávněné reklamace požadovat po kupujícím úhradu nákladů bezprostředně vzniklých s neoprávněnou reklamací. Do doby uhrazení těchto nákladů je prodávající oprávněn si neoprávněně reklamované zboží ponechat. V případě nákupu zboží v rámci podnikatelské činnosti (faktura vystavena na IČO) nemá Kupující nárok na náhradu ušlého zisku, vzniklých výdajů nebo škod z důvodu vadného plnění Prodávajícího či jeho prokazování včetně nákladů na posudky či právní zastoupení. Pokud je reklamováno zboží zakoupené v rámci podnikatelské činnosti, má prodávající právo reklamaci odmítnout, v případě, že zboží je mechanicky poškozeno a toto poškození zhoršuje reklamovanou vadu či znemožňuje provést opravu.

i) Okamžikem uplatnění reklamace je okamžik, kdy je prodávajícímu oznámen výskyt vady a uplatněno právo z odpovědnosti za vady prodané věci.

j) V případě požadavku na výměnu zboží (nejedná se o reklamaci ani odstoupení od smlouvy) může prodávající účtovat kupujícímu poplatek, jehož výše je individuální dle charakteru zboží.

9) PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,

 • a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

10) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Prodávající je oprávněn použít data zadaná kupujícím v rámci administrace e-shopu a realizace objednávky.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož že i v den odeslání objednávky akceptuje platnou výši ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na internetových stránkách prodejce včetně případných expedičních a dopravních nákladů.

Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán, s výjimkou jejího písemného zrušení a to před vlastním odesláním zboží.

V případě sporu, stížnosti či mimosoudního řízení se může Kupující obrátit na  Českou obchodní inspekci zřízenou zákonem č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Obrátit se na ni může přes e-podatelnu na webových stránkách České obchodní inspekce, www.coi.cz. Adresa: Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15,120 00 Praha 2, podatelna@coi.cz


Kontaktní informace provozovatele e-shopu - Prodávajícíl NENI ZDE PRODEJNA, ANI OSOBNI ODBĚR:

 
Milan Mrňa
Dolní Heřmanice 80
594 01 Velké Meziříčí

telefon:  +420 603 266 958

info@jezirka-brno.cz

IČ: 62834592
DIČ: CZ7202264828


Na výše uvedené adrese není možný osobní odběr, není zde sklad ani prodejna  Pro reklamace nás prosím nejprve kontaktujte pomocí Reklamačního formuláře., budeme Vás informovat o způsobu vyřízení.


Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Adresát:

 
Milan Mrňa
Dolní Heřmanice 80
594 01 Velké Meziříčí

 

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)

Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

Jméno a příjmení a adresa spotřebitele/spotřebitelů(*)

 Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

 Datum (*)

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

Náš tip

PondoMax Eco 1500

 • Cena 1689 Kč
 • 1500 l/hod
 • Tichý a úsporný provoz
 • Dlouhá životnost
 • Snadná instalace i údržba


 

Pondovac 4

 • Cena 12 710 Kč
 • Dvoukomorový sací systém
 • Do hloubky 1,8 m
 • Vysávání ze dna i stěn
 • Nástavce pro různé povrchy

 

UV lampa TMC 110W

 • Cena 7990 Kč
 • Účinná likvidace zeleného zákalu
 • Odstraní choroboplodné zárodky
 • Kvalitní zpracování a konstrukce
 • Dostupné náhradní díly

 

Proč Jezírka Shop.cz ?
 • Nabízíme ověřené produkty
 • Specializovaný e-shop
 • Parametrické vyhledávání
 • Sledujeme nejnovější trendy
 • Široká nabídka desítek výrobců
 • Reklamace bez problémů
Doprava domů
ZDARMA
při nákupu
nad 3000 Kč
Produkt
Množství
Cena s DPH

Košík je zatím prázdný